“Takip eden değil; takip edilen bir şirket olmayı arzuluyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı’ndan 2013 yı­lında “Bölgesinin ilk Ar-Ge Merkezi” tescili alan Sampa Ar-Ge Merkezi, şirketin faaliyet göster­diği ağır vasıta ve ticari araç, iş ma­kineleri, demir yolları ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gös­teriyor. Mevcut Ar-Ge merkezini 2 bin metrekareye çıkarmak için ya­tırım başlattıklarını söylen Sampa Teknoloji ve İş Geliştirme Genel Müdürü Hüsnü Çep, özgün malze­me ve ürün geliştirme yetkinlikle­rinin artırılması için her yıl meka­nik test ve malzeme laboratuvarla­rına yatırım yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK destekli 9 projeyi ta­mamladıklarını ve gelinen aşa­mada Teknoloji Hamlesi Mobili­te çağrısı başlığı altında başvurdu­ğu ön Ar-Ge aşamalı üç TÜBİTAK yatırım projesinin sürdüğünü kay­deden Hüsnü Çep; “2013 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz faali­yetlerimizden somut sonuçlar alı­yoruz. Altısı tescilli olmak üzere 22 patent başvurumuz bulunuyor. Ayrıca sekiz tane de tasarım tesci­limiz var” dedi.

Ar-Ge çalışmaları üretim kabiliyetini yükseltti

Hüsnü Çep’in verdiği bilgilere göre şirketin ürünleri kauçuk, me­tal, plastik ve poliüretan içerikli ol­makla beraber, teknolojik olarak kauçuk içerikli ürünlerin reçete­leri tamamen kendi AR-GE çalış­malarıyla oluşturuluyor. Kendi ta­sarladığı ürünlerin yanı sıra şirket, ürünlerinin imalatında kullanılan kalıpları da kendi bünyesinde ta­sarlayıp üretiyor. Ayrıca farklı ik­lim ve yol koşullarına göre değişen özelliklerde üretim de Ar-Ge çalış­malarıyla yapılıyor.

Daha çevreci ve sürdürülebilir parça üretiminde geri dönüşüm, yeniden kullanım ve parça tamiri­ni kolaylaştıran tasarımlar üzeri­ne de yoğunlaştıklarını sözlerine ekleyen Hüsnü Çep, “Bu noktada, malzeme projeleri geliştirme ve bu malzemelerin işlenebilirliği konu­larında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda otomotiv endüstrisinde takip eden bir şirket değil; takip edilen teknolojiler üre­ten ve değişen müşteri ihtiyaçları­na gelecekte de cevap verebilecek düzeyde bir rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Çalışmalar yeşil dönüşüme odaklanıyor

“Ülkemizin teknoloji alanın­daki yetkinliğini artırmak ama­cıyla yeni yatırımlarda bulun­mak ve katma değeri daha yüksek parçalar üretmek istiyoruz” di­yerek açıklamasına devam eden Çep, “Otomotiv sektörü herkesin bildiği gibi mekanik yönlendir­me sistemlerinden ve fosil yakıt­lardan elektronik olarak yönlen­dirilebilen ve sıfır emisyonla ça­lışan araçlara evriliyor. Bizler de bu gelişmekte olan teknolojilere uygun parçalar ve alt sistemler geliştirmek üzerine odaklandık. Taşıtların dijitalleşmesiyle be­raber nesnelerin interneti (IoT) altyapısına sahip olan ve enteg­re çalışabilen sensör ve kamera teknolojilerine önem veriyoruz. Bunun yanında yeni eğilimler doğrultusunda mobilite temelli, daha akıllı hâle gelmiş parçalar ve birbirleriyle iletişime geçebi­len bölümler ile tüm bu parçala­rın elektrifikasyonunu kapsayan projelere ağırlık veriyoruz.”

Savunma sanayii alanında dı­şa bağımlılığı azaltacak yerlileş­tirme projeleri üzerinde çalıştık­larını da sözlerine ekleyen Hüs­nü Çep, “Bu bağlamda, ürün ve malzeme geliştirme yetenekle­rimizi kullanarak 11 farklı üre­tim ve montaj hattına sahip do­nanımlı fabrika altyapımızla ve gerekli donanıma sahip malze­me ve mekanik test laboratuvarı olanaklarımız sayesinde, savun­ma sanayisindeki ana firmalarla pek çok başarılı proje gerçekleş­tirdik” dedi.

Üniversiteler ile iş birliği içinde

Sampa Ar-Ge Merkezi temel­de üretimi gerçekleştirilen parçaların geliştirilmesi, yeni tasarımların ortaya konulma­sı, prototip geliştirme ve test çalışmaları ile laboratuvar öl­çekli geliştirme çalışmaları fa­aliyetlerini yürütüyor. Ek ola­rak Sampa Ar-Ge Merkezi, üni­versiteler ile ortak çalışmalar da gerçekleştirmekle birlikte bölgedeki akademisyenler ve öğrencilere merkezin olanak­larından yararlanma fırsatını sunuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir